Nazovite nas

080 020 307

Poslovnice Bankomati

Oglas o javnoj prodaji nekretnina

Intesa Sanpaolo Banka d.d. BiH na osnovu Odluke Uprave Banke br. MB_12_17/4.2 od 25.08.2016. godine, objavljuje

 

Oglas

o javnoj prodaji nekretnina

 

  1. Predmet javnog oglasa

Predmet prodaje su nekretnine, vlasništvo Intesa Sanpaolo Banke d.d. BiH i to:

 

RB

OPIS NEKRETNINE

Početna  cijena za prodaju u KM

1

Zemljište – površine 14560m2  (suvlasništvo na 1/28 ) ZK uložak br. 669 k.č. 1074/3 KO Soko – Općina Gračanica

 

350,00

2

Poslovni objekat mlina sa pratećim objektima, ZK br. 710 KO SP_Kožuhe – Općina Doboj

 

4.900,00

3

Kuća (sa bazenom i pomoćnim objektom) -  korisne površine 184 m2 i dvorište površine 400 m2, ZK 1331 k.č. 1352/12 KO Srebrenik – u Srebreniku, ul. M.Ibrahimovića br. 25

21.000,00

4

Zemljište – u k.č. 376/1,k.č.378, k.č. 382/1, k.č. 448, k.č. 449, k.č. 381 ukupne površine 16.935 m2 – Općina Usora

2.800,00

5

Poslovni objekt (gradilište) površine 2.311 m2 na kojem je izgrađena nedovršena zgrada- poslovni objekat dijelom na tri etaže.Banka je suvlasnik 5/6. ZK uložak 1502 k.č. 149/2 KO Guber Livno.Objekat nije uknjižen u zemljišne knjige. – Općina Livno

5.600,00

6

Stambeno poslovni objekti i zemljište – ZK 1 SP_Kruščica, ZK 13 SP_Kruščica i ZK 15 SP_Kruščica – općina Vitez

70.000,00

7

Jezero i zemljište – ZK 160 SP Mrakodol - općina Kostajnica

21.000,00

8

Kuća sa kućištem i dvorištem površine 792 m2-ZK 1326 - Općina Bugojno

21.000,00

9

Motel sa pratećim objektima i zemljištem upisano u ZK ul. br. 7 KO SP_Pribilovići na kč br. 49/31 i ZK ul. br. 9 KO SP Pribilovići na kč br. 49/27 - općina Novi Travnik

208.600,00

10

Kuća i dvorište upisano ZK ul. br. 164 KO SARAJEVO XII na kč br. 951/4 - Općina Stari grad

275.000,00

11

Dva poslovna prostora upisana u ZK ul. br. 11 KO Orahovica – Zenica na kč br. 1189/13 i 1189/14 - Nemila

70.265,00

12

Zemljište upisano u zk ul. br. 80 KO Omazići i to kč br. 61/1,61/4,62/1,63/1,63/8,64/1 i 64/2 odnosno

 KKU br. 80 isti brojevi parcela – općina Banovići

149.594,00

13

Nekretnine označene kao kč br. 3423/2 u naravi diskont sa zemljištem i kč br. 3429 u naravi ekonomsko dvorište – općina Široki brijeg

60.820,00

 

 

U navedene cijene nije uključen porez na promet nekretnina odnosno kupci će snositi isti kao i ostale troškove nastale pri prijenosu prava vlasništva sa Banke na kupce.

 

  1. Pravo učešća

Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica.

 

  1. Sadržaj ponude

Pismena ponuda treba da sadrži predmet kupovine sa naznakom broja iz oglasa, ponuđenu cijenu, puno ime ili naziv ponuđača sa adresom i kontakt telefonom. Uz ponudu potrebno je dostaviti kopiju registracije za pravne osobe odnosno ličnu kartu za fizičko lice te uplatnicu iznosa od 10% od ponuđene cijene na ime ozbiljnosti ponude na transakcijski račun Intesa Sanpaolo Banke d.d. BiH br. 1540010000001910. Ponude trebaju ostati valjane u roku od 45 dana počevši od posljednjeg dana određenog za prihvaćanje ponuda.

           

  1. Način plaćanja

Nakon što se dobije obavijest o prihvaćanju ponude ponuđač je obavezan u roku od 35 dana potpisati kupoprodajni ugovor a u roku 10 dana od potpisivanja kupoprodajnog ugovora platiti ostatak kupoprodajne cijene. Ukoliko to ne učini smatrati će se da je isti odustao od kupovine.

 

 

 

  1. Rok za dostavljanje ponuda

Rok za dostavljanje ponuda je 7 od dana objave ovog oglasa, bez obzira na način dostavljanja. Ponude slati u zatvorenoj koverti na adresu Intesa Sanpaolo Banka d.d. BiH, Obala Kulina bana br. 9A, Sarajevo, Direkcija upravljanja spornim potraživanjima za pravna lica sa naznakom "oglas o javnoj prodaji nekretnina – NE OTVARAJ".

 

  1. Banka zadržava pravo da odbije bilo koju ponudu ili sve ponude bez daljih obrazloženja.

 

  1. Sve nekretnine se prodaju u viđenom stanju i mogu se pogledati u dogovoru sa radnicima Banke.

 

  1. Sve troškove prijenosa vlasništva snosi kupac.

 

  1. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon br. 033 497 664 i 497 559

Ваш браузер устарел! Сайт будет работать неправильно. что бы исправить проблему нажмите здесь

×

Vaš preglednik je prestar, molimo unaprijedite vaš preglednik! Možete također instalirati Google Chrome klikom na ovaj text, koji je jedan od najboljih preglednika trenutno na tržištu i potpuno je besplatan.

×